0-2318-7235 ต่อ 450 bma4urban.information@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการรายสาขา องค์กรและสมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

สรุปสาระสำคัญโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

การวางและจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

กลุ่มย่อยที่ 1 : การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มย่อยที่ 2 : การคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
กลุ่มย่อยที่ 3 : การจัดให้มีที่โล่ง และการบริหารจัดการน้ำ
แผ่นพับประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนฯ
ประชุมหารือแนวทางวิธีการดำเนินการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรและสมาคมวิชาชีพ

ครั้งที่ 1 : ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ครั้งที่ 2ด้านการคมนาคมการขนส่ง และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
วันที่ 13 มิถุนายน 2566

ครั้งที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านที่โล่ง
วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ประชุมกลุ่มจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 เมษายน 2566

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
(ดำเนินตามขั้นตอน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518)

ประกาศกรุงเทพมหานคร

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนผังแสดงที่โล่ง

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

ร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ตารางสรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

บัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงข่ายคมนาคม

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน

โปสเตอร์

ข่าว

แผ่นปลิว

Visitor : 3,967