0-2318-7235 ต่อ 455 bma4urban@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน

ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการ

ประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต

สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) ผังเมืองกรุงเทพ

ประชุมหารือมาตรการทางผังเมือง

ประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างผัง

ประชุมคณะกรรมการทำงานร่วม

ประชุมระดมความคิดเห็นฯ กลุ่มจังหวัดติดต่อกรุงเทพฯ

ประชุมสัมนาระดมความคิดเห็น

บทความ

Visitor : 0