0-2318-7235 ต่อ 450 bma4urban.information@gmail.com
Full 2
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

รายเขต จำนวน 50 เขต
ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม 2567

รายเขต จำนวน 50 เขต ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ร่วมกับการประชุมในสถานที่

Full 2
Full 4
ยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

การยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

การยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

การยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

การยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

Full 4
Full 3
ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

การยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

Full 3
Full 1
ขอเชิญชวนประชาชนตรวจดูองค์ประกอบของผังเมืองรวม

ซึ่งมีรายละเอียดของแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ซึ่งมีรายละเอียดของแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

Full 1
previous arrow
next arrow

" กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชีย (Bangkok: Vibrant of Asia)"

รักษาเอกลักษณ์

เมืองที่ดำรงรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

คุณภาพชีวิต

เมืองที่สงวนรักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เป็นศูนย์กลาง

เมืองที่เป็นศูนย์กลางการบริหารการคมนาคมติดต่อสื่อสาร เศรษฐกิจและวิทยาการที่ทันสมัย

มีประสิทธิภาพ

เมืองที่มีความคล่องตัว และสะดวกสบาย ในการเดินทางโดยระบบคมนาคมขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ

เติบโตอย่างมีระเบียบ

เมืองที่มีการวางแผนการใช้ที่ดิน รองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างมีระเบียบแบบแผน

PLAN
FOR
BANGKOK

กรุงเทพมหานครเป็น “มหานคร” ที่เป็นศูนย์กลางการบริหารปกครองและศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการบริการ การท่องเที่ยว ศูนย์กลางทางการเงิน การขนส่งและโลจิสติกส์ และเป็นแหล่งงานที่สำคัญของประเทศ ด้วยความเป็นศูนย์กลางดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน และการขยายตัวของประชากร ขณะเดียวกันยังคงต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ของเมือง เช่น ปัญหาการจราจร มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความไม่สมดุลระหว่างพื้นที่พัฒนาเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคมและคุณภาพชีวิต หากไม่มีการวางแผนรองรับอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

ประมวลภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กรุงเทพมหานคร

173 ถนนดินสอ เสาชิงช้า พระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2221-2141-69

โลโก้-สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง-q0p8d5gjyd58ekufj2qomkc08q2k841xk0l4a662gw

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร

44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-1275-7
โทรสาร : 0-2354-1274-77

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2318-7235 ต่อ 450
โทรสาร : 0-2318-7236

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

สำนักงานโครงการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ที่อยู่ : ชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2000-5312

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

1473/4 อาคารโชติจินดา (สำนักงานใหญ่)
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2318-7235 ต่อ 450
โทรสาร : 0-2318-7236
E-mail : bma4urban.information@gmail.com

สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ที่อยู่ : เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-1275-7

FACEBOOK FANPAGE
Visitor : 51,402