0-2318-7235 ต่อ 450 bma4urban.information@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุม

รายละเอียดช่องทางการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหรือกับประชาชน รายเขต 50 เขต
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Team meeting) ร่วมกับการประชุมในสถานที่

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตสายไหม
 • ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว
 • ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม
เขตสาทร
 • ห้องประชุมเขตสาทร
 • ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร
เขตบางเขน
 • ห้องประชุมนรกิจบริหาร
 • ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตลาดกระบัง
 • ห้องประชุมฉลองกรุง
 • สำนักงานเขตลาดกระบัง
เขตยานนาวา
 • ห้องประชุมเขตยานนาวา
 • ชั้น 1 สำนักงานเขตยานนาวา
เขตจตุจักร
 • ห้องประชุมวิภาวดี
 • ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตดอนเมือง
 • ห้องประชุมเขตดอนเมือง
 • สำนักงานเขตดอนเมือง
เขตภาษีเจริญ
 • ห้องประชุม 1
 • ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ
เขตธนบุรี
 • ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชคฤห์
 • เขตธนบุรี
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตสายไหม
 • ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว
 • ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม
ห้องประชุมออนไลน์
เขตสาทร
 • ห้องประชุมเขตสาทร
 • ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร
ห้องประชุมออนไลน์
เขตบางเขน
 • ห้ห้องประชุมนรกิจบริหาร
 • ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน
ห้องประชุมออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตลาดกระบัง
 • ห้องประชุมฉลองกรุง
 • สำนักงานเขตลาดกระบัง
ห้องประชุมออนไลน์
เขตยานนาวา
 • ห้องประชุมเขตยานนาวา
 • ชั้น 1 สำนักงานเขตยานนาวา
ห้องประชุมออนไลน์
เขตจตุจักร
 • ห้องประชุมวิภาวดี
 • ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร
ห้องประชุมออนไลน์
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตดอนเมือง
 • ห้องประชุมเขตดอนเมือง
 • สำนักงานเขตดอนเมือง
ห้องประชุมออนไลน์
เขตภาษีเจริญ
 • ห้องประชุม 1
 • ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ
ห้องประชุมออนไลน์
เขตธนบุรี
 • ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชคฤห์
 • เขตธนบุรี
ห้องประชุมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตบึงกุ่ม
 • ห้องประชุมชั้น 7
 • สำนักงานเขตบึงกุ่ม
เขตหนองจอก
 • ห้องประชุมศาลาประชาคม
 • สำนักงานเขตหนองจอก
เขตบางกอกใหญ่
 • ห้องประชุมอรุณอมรินทร์
 • ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตบางนา
 • ห้องประชุมบางนาภิรมย์
 • สำนักงานเขตบางนา
เขตคลองสามวา
 • ห้องประชุมโสณมัย 1
 • ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา
เขตสะพานสูง
 • ห้องประชุมรามคำแหง
 • ชั้น 2 สำนักงานเขตสะพานสูง
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตบึงกุ่ม
 • ห้องประชุมชั้น 7
 • สำนักงานเขตบึงกุ่ม
ห้องประชุมออนไลน์
เขตหนองจอก
 • ห้องประชุมศาลาประชาคม
 • สำนักงานเขตหนองจอก
ห้องประชุมออนไลน์
เขตบางกอกใหญ่
 • ห้องประชุมอรุณอมรินทร์
 • ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ห้องประชุมออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตบางนา
 • ห้องประชุมบางนาภิรมย์
 • สำนักงานเขตบางนา
ห้องประชุมออนไลน์
เขตคลองสามวา
 • ห้องประชุมโสณมัย 1
 • ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา
ห้องประชุมออนไลน์
เขตสะพานสูง
 • ห้องประชุมรามคำแหง
 • ชั้น 2 สำนักงานเขตสะพานสูง
ห้องประชุมออนไลน์

รายละเอียดขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โฆษณาทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และเว็บไซต์ของโครงการ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนไหว และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 ธันวาคม 2566
ปิดประกาศแสดงรายการที่เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วัน) ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 • ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (webportal.bangkok.go.th/cpud) และเว็บไซต์ของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (plan4bangkok.com)
ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 ธันวาคม 2566
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 1 : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
 • ครั้งที่ 2 : กลุ่มกรุงเทพกลาง ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
 • ครั้งที่ 3 : กลุ่มกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 4 : กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่
 • ครั้งที่ 5 : กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด
 • ครั้งที่ 6 : กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
ในวันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 7 : กรุงเทพมหานคร (50 เขต) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • ยื่นทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ที่ : cpudapp.bangkok.go.th/cityplandraft4
โฆษณาทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และเว็บไซต์ของโครงการ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนไหว และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)
 • ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 ธันวาคม 2566
ปิดประกาศแสดงรายการที่เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วัน) ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 • ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (webportal.bangkok.go.th/cpud) และเว็บไซต์ของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (http://plan4bangkok.com/)
 • ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 ธันวาคม 2566
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 1 : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
 • ครั้งที่ 2 : กลุ่มกรุงเทพกลาง ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
 • ครั้งที่ 3 : กลุ่มกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 4 : กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่
 • ครั้งที่ 5 : กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด
 • ครั้งที่ 6 : กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
ในวันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 7 : กรุงเทพมหานคร (50 เขต) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • ยื่นทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ที่ : webportal.bangkok.go.th/cpud

สถานที่ปิดประกาศ 15 วัน

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ตรวจสอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.1-ย.4)

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นหนาแน่นปานกลาง (ย.5-ย.6)

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.7-ย.8)

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (พ.1-พ.5)

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (อ.1-อ.2)

ที่ดินประเภทคลังสินค้า (อ.3)

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า (อ.4)

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.4)

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (อก.)

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ล.)

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ลส.)

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (ศษ.)

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (ศน.)

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ส.)

เขตทหาร

โครงการการคมนาคมและการขนส่ง

Visitor : 9,886