0-2318-7235 ต่อ 455 bma4urban@gmail.com

ติดต่อเรา

สำนักงานโครงการ สำนักผังเมืองกรุงเทพ

ที่อยู่ : ชั้น 3 สำนักผังเมือง เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2034-0978
โทรสาร : 0-2034-0977

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด

1473/4 อาคารโชติจินดา (สำนักงานใหญ่)
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2318-7235 ต่อ 453
โทรสาร : 0-2318-7236
E-mail: bma4urban@gmail.com

กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมืองกรุงเทพ

ที่อยู่ : ชั้น 3 สำนักผังเมือง เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2354-1274-77

FACEBOOK FANPAGE
Visitor : 0