0-2318-7235 ต่อ 450 bma4urban.information@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุม

รายละเอียดช่องทางการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหรือกับประชาชน รายเขต 50 เขต
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Team meeting) ร่วมกับการประชุมในสถานที่

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตจอมทอง
 • ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 1
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง
เขตดินแดง
 • ห้องโถง ชั้น 1
 • สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง
เขตราษฎร์บูรณะ
 • ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11
 • สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตคันนายาว
 • ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 ชั้น 5
 • สำนักงานเขตคันนายาว
เขตคลองสาน
 • ห้องประชุม ชั้น 4
 • สำนักงานเขตคลองสาน
เขตหลักสี่
 • ห้องประชุมเปรมประชากร ชั้น 3
 • สำนักงานเขตหลักสี่

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตตลิ่งชัน
 • ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1
 • โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
เขตทุ่งครุ
 • ห้องประชุม 1 ชั้น 2
 • สำนักงานเขตทุ่งครุ
เขตบางคอแหลม
 • ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร ชั้น 1
 • เขตบางคอแหลม

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตบางซื่อ
 • ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7
 • สำนักงานเขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
 • ห้องประชุม ชั้น 9
 • สำนักงานเขตราชเทวี
เขตห้วยขวาง
 • ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4
 • สำนักงานเขตห้วยขวาง

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตมีนบุรี
 • ณ ห้องประชุมโถงใหญ่ ชั้น 1
 • ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
เขตวังทองหลาง
 • ณ ห้องประชุมวังทองหลาง 1 ชั้น 6
 • สำนักงานเขตวังทองหลาง
เขตสวนหลวง
 • ณ ห้องประชุมสวนหลวง ชั้น 6
 • สำนักงานเขตสวนหลวง
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตจอมทอง
 • ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 1
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง
ห้องประชุมออนไลน์
เขตดินแดง
 • ห้องโถง ชั้น 1
 • สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง
ห้องประชุมออนไลน์
เขตราษฎร์บูรณะ
 • ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11
 • สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ห้องประชุมออนไลน์
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตคันนายาว
 • ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 ชั้น 5
 • สำนักงานเขตคันนายาว
ห้องประชุมออนไลน์
เขตคลองสาน
 • ห้องประชุม ชั้น 4
 • สำนักงานเขตคลองสาน
ห้องประชุมออนไลน์
เขตหลักสี่
 • ห้องประชุมเปรมประชากร ชั้น 3
 • สำนักงานเขตหลักสี่
ห้องประชุมออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตตลิ่งชัน
 • ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1
 • โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
ห้องประชุมออนไลน์
เขตทุ่งครุ
 • ห้องประชุม 1 ชั้น 2
 • สำนักงานเขตทุ่งครุ
ห้องประชุมออนไลน์
เขตบางคอแหลม
 • ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร ชั้น 1
 • เขตบางคอแหลม
ห้องประชุมออนไลน์
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตบางซื่อ
 • ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7
 • สำนักงานเขตบางซื่อ
ห้องประชุมออนไลน์
เขตราชเทวี
 • ห้องประชุม ชั้น 9
 • สำนักงานเขตราชเทวี
ห้องประชุมออนไลน์
เขตห้วยขวาง
 • ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4
 • สำนักงานเขตห้วยขวาง
ห้องประชุมออนไลน์
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตมีนบุรี
 • ณ ห้องประชุมโถงใหญ่ ชั้น 1
 • ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
ห้องประชุมออนไลน์
เขตวังทองหลาง
 • ณ ห้องประชุมวังทองหลาง 1 ชั้น 6
 • สำนักงานเขตวังทองหลาง
ห้องประชุมออนไลน์
เขตสวนหลวง
 • ณ ห้องประชุมสวนหลวง ชั้น 6
 • สำนักงานเขตสวนหลวง
ห้องประชุมออนไลน์

รายละเอียดขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โฆษณาทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และเว็บไซต์ของโครงการ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนไหว และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 ธันวาคม 2566
ปิดประกาศแสดงรายการที่เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วัน) ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 • ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (webportal.bangkok.go.th/cpud) และเว็บไซต์ของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (plan4bangkok.com)
ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 ธันวาคม 2566
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 1 : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
 • ครั้งที่ 2 : กลุ่มกรุงเทพกลาง ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
 • ครั้งที่ 3 : กลุ่มกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 4 : กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่
 • ครั้งที่ 5 : กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด
 • ครั้งที่ 6 : กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
ในวันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 7 : กรุงเทพมหานคร (50 เขต) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • ยื่นทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ที่ : cpudapp.bangkok.go.th/cityplandraft4
โฆษณาทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และเว็บไซต์ของโครงการ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนไหว และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)
 • ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 ธันวาคม 2566
ปิดประกาศแสดงรายการที่เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วัน) ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 • ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (webportal.bangkok.go.th/cpud) และเว็บไซต์ของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (http://plan4bangkok.com/)
 • ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 ธันวาคม 2566
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 1 : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
 • ครั้งที่ 2 : กลุ่มกรุงเทพกลาง ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
 • ครั้งที่ 3 : กลุ่มกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 4 : กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่
 • ครั้งที่ 5 : กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด
 • ครั้งที่ 6 : กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
ในวันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 7 : กรุงเทพมหานคร (50 เขต) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • ยื่นทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ที่ : webportal.bangkok.go.th/cpud

สถานที่ปิดประกาศ 15 วัน

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ตรวจสอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.1-ย.4)

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นหนาแน่นปานกลาง (ย.5-ย.6)

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.7-ย.8)

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (พ.1-พ.5)

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (อ.1-อ.2)

ที่ดินประเภทคลังสินค้า (อ.3)

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า (อ.4)

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.4)

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (อก.)

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ล.)

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ลส.)

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (ศษ.)

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (ศน.)

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ส.)

เขตทหาร

โครงการการคมนาคมและการขนส่ง

Visitor : 12,134