0-2318-7235 ต่อ 450 bma4urban.information@gmail.com

หนังสือแสดงความคิดเห็น

ส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ XXXX

วิธีการยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็น

1. ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ยื่นด้วยตนเองในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
 • ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
  ในวันที่มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • ยื่นทางระบบอินเตอร์เน็ต
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
  อีเมล : participation.bma.addition@gmail.com
 • ยื่นทางไปรษณีย์ ต่อสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
 • เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 0-2354-1275-7
 • ** กรณียื่นทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับไปรษณียภัณฑ์ที่บรรจุความคิดเห็นนั้นเป็นวันที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรับความคิดเห็น**
2. ยื่นทางเว็บไซต์โครงการฯ ผ่าน Google Forms
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
  www.plan4bangkok.com
google-form-logo

** จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail**

ภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ระหว่างวันที่ ……….
ท่านสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวัน……….

ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงความคิดเห็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหนังสือ
ได้ตั้งแต่วันที่ ………….. จนถึงวันที่ ………….
หลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็น ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในขั้นตอนการปิดประกาศไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

การยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์โครงการฯ ผ่าน Google Forms

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางเว็บไซต์โครงการฯ ผ่านระบบ Google Forms สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ ……….
google-form-logo

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความคิดเห็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นฯ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

 • ยื่นด้วยตนเองในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในวันที่ …….
 • ยื่นทางระบบอินเตอร์เน็ต ทางอีเมล participation.bma.addition@gmail.com
 • ยื่นทางไปรษณีย์ต่อสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

โดยการยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นฯ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ ……….

images
Visitor : 26