0-2318-7235 ต่อ 450 bma4urban.information@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการายสาขา องค์กรและสมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
สาระสำคัญและประเด็นในการพิจารณาเพื่อการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
กลุ่มย่อยที่ 1 : การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
กลุ่มย่อยที่ 2 : การคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
กลุ่มย่อยที่ 3 : การจัดให้มีที่โล่ง และการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
Visitor : 1,092