ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ประกาศกรุงเทพมหานครฯ


DOWNLOAD

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน


DOWNLOAD

แผ่นปลิว


DOWNLOAD


ข่าว


DOWNLOAD


โปสเตอร์


DOWNLOAD

ร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....


DOWNLOAD

บัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกท้ายกฎ
กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จำแนกประเภท ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงข่ายคมนาคม
และขนส่งผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

ตารางสรุป
ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน


DOWNLOAD