DOWNLOAD

การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)


DOWNLOAD

การปรึกษาหารือ : การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา

ครั้งที่ 8 กลุ่มจังหวัดปริมณฑล


DOWNLOAD

การปรึกษาหารือ : การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา

ครั้งที่ 7 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ


DOWNLOAD

การปรึกษาหารือ : การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา

ครั้งที่ 6 กลุ่มคมนาคมและขนส่ง


DOWNLOAD

การปรึกษาหารือ : การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา

ครั้งที่ 5 กลุ่มเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม


DOWNLOAD

การปรึกษาหารือ : การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา

ครั้งที่ 4 กลุ่มพาณิชยกรรม การค้าและบริการ และนวัตกรรม


DOWNLOAD

การปรึกษาหารือ : การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา

ครั้งที่ 3 กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


DOWNLOAD

การปรึกษาหารือ : การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา

ครั้งที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรม คลังสินค้า และโลจิสติกส์


DOWNLOAD

การปรึกษาหารือ : การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขา

ครั้งที่ 1 กลุ่มที่อยู่อาศัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


DOWNLOAD

การมีส่วนร่วมของประชาชน : การประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต

ครั้งที่ 6 กลุ่มกรุงธนใต้


DOWNLOAD

การมีส่วนร่วมของประชาชน : การประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต

ครั้งที่ 5 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก


DOWNLOAD

การมีส่วนร่วมของประชาชน : การประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต

ครั้งที่ 4 กลุ่มกรุงธนเหนือ


DOWNLOAD

การมีส่วนร่วมของประชาชน : การประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต

ครั้งที่ 3 กลุ่มกรุงเทพใต้


DOWNLOAD

การมีส่วนร่วมของประชาชน : การประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต

ครั้งที่ 2 กลุ่มกรุงเทพกลาง


DOWNLOAD

การมีส่วนร่วมของประชาชน : การประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต

ครั้งที่ 1 กลุ่มกรุงเทพเหนือ


DOWNLOAD

สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)


DOWNLOAD

การประชุมหารือมาตรการทางผังเมือง และแนวทางวิธีการดำเนินการ

ครั้งที่ 4 : มาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus)


DOWNLOAD

การประชุมหารือมาตรการทางผังเมือง และแนวทางวิธีการดำเนินการ

ครั้งที่ 3 : มาตรการโครงการขนาดใหญ่ Planned Unit Development (PUD)


DOWNLOAD

การประชุมหารือมาตรการทางผังเมือง และแนวทางวิธีการดำเนินการ

ครั้งที่ 1 : มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา Transfer of Development Rights (TDR)


DOWNLOAD

การประชุมหารือมาตรการทางผังเมือง และแนวทางวิธีการดำเนินการ

ครั้งที่ 2 : มาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Control)


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 15 : ความปลอดภัย
(แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปการ (3))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 14 : พื้นที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์
(ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 13 : การสื่อสารและโทรคมนาคม
(แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค (5))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 12 : พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และคลังสินค้า (ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (2))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 11 : ที่อยู่อาศัย
(ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (1))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 10 : หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการคมนาคมและขนส่ง (แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง (3))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 9 : หารือร่วมกับจังหวัดปริมณฑล และกรมโยธาฯ (แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง (2))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 8 : การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
(แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค (4))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 7 :
ร่างแผนผังแสดงที่โล่ง


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 6 : การจัดการขยะ
(แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค (3))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 5 : ประปา
(แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค (2))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 4 : ไฟฟ้า
(แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค (1))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 3 : การบริการสาธารณสุข
(แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปการ (2))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 2 : การศึกษา
(แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปการ (1))


DOWNLOAD

การประชุมเพื่อบูรณาการแนวคิดการจัดทำร่างแผนผัง

ครั้งที่ 1 : หารือร่วมกับหน่วยงานสังกัด กทม.(แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง (1))


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 10 :
ด้านสาธารณูปโภค


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 9 :
ด้านสถาบันราชการ


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 8 :
ด้านความปลอดภัย


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ด้านการวางแผนชุมชนและภูมิทัศน์เมือง


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 7 :
สาธารณูปการ


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 6 :
ด้านคมนาคมเเละขนส่ง


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 5 :
ด้านเกษตรกรรม


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 4 :
พานิชยกรรม


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 3 :
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 2 :
ด้านอุตสาหกรรม


DOWNLOAD

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)

ครั้งที่ 1 :
ด้านที่อยู่อาศัย


DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุม - นครปฐม

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่าง จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุม - สมุทรปราการ

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุม - ปทุมธานี

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่าง จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุม - สมุทรสาคร

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่าง จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุม - ฉะเชิงเทรา

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่าง ฉะเชิงเทรา นครนายกและกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุม - นนทบุรี

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

Public Hearing part 3

ทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครภายใต้ นโยบายระดับต่าง ๆ และประเด็นท้าทาย


DOWNLOAD

Public Hearing part 2

ภาพรวมของการพัฒนาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร นับต้ังแตก่ารใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ


DOWNLOAD

Public Hearing part 1

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

บทความ

แนวคิดในการวาง
และจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

Powerpoint Presentation

Kick-off Meeting
เพื่อเริ่มโครงการกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD